Certifieringar

Sedan ­flera år är merparten av våra produkter såväl Svanen-certifierade som FSC®-certifierade. Dessutom uppfyller vårt papperssortiment kraven för ”Giftfri förskola”.

Vi strävar varje dag efter att nyttja våra naturresurser på ett så miljövänligt, hållbart och ekonomiskt sätt som möjligt, i syfte att minimera vår påverkan i ekosystemen.

Nordisk milljömärkning Svanen
Mer
ISO 9001
ISO 14001
Mer
Forest
Stewardship Council (FSC)
Mer
Miljödeklaration
Mer

Miljöarbete

I vår bransch är aktivt miljöarbete en självklarhet och en grundpelare i ett seriöst företag.

Vi jobbar dagligen med att utveckla vårt sortiment för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Som producent tar vi ansvar för våra produktförpackningar och är aktiva i uppsamling av förpackningar och emballage.

Environmental

In our industry, active environmental awareness is both obvious and basic in a serious business.

We are continually looking for new suppliers and qualities that have the least possible effect on environment. As a producer ourselves we take full responsibility for our packing materials and are actively engaged in sorting and recycling schemes.

Certifications

For some years now many of our products have been certified by the "Nordic Eco Label" and we even have products in our range that are marked with the German environmental certificate "DER BLAUE ENGEL" as well as FSC®.

We are striving to achieve an environmentally appropriate and economically viable exploitation of natural resources, avoiding deterioration or affectation of such resources, of the ecosystems, or of the surrounding communities.

Nordic Swan
Eco Label
More
ISO 9001
ISO 14001
More
The Forrest
Stewardship Council
More
Nordic Swan
Eco Label
More
X

NordiskaMiljömärkningen Svanen

Vårt samhälle orsakar en mängd giftiga föroreningar som släpps ut i vår miljöpå flera sätt. Kemikalier sprids genom produktion av mat, kläder, elektronik,leksaker och andra varor vi använder i vår vardag. Direkta utsläpp från avlopp,skorstenar eller olyckor är ofta relativt lätta att åtgärda. De flyktigautsläppen kan dock vara svårare att komma åt. De uppstår under en produkts helalivslängd, såväl när de produceras som när de används och även när de slängs –om de inte samlas in, så de kan återanvändas. 

Spridningen av miljötoxiner riskerar att bli ett snabbt växande problem föross och för kommande generationer om vi inte jobbar för ett giftfritt samhälle. 

Den nordiska miljömärkningen Svanen ställer hårda krav på skadligakemikalier. Målet är att skapa en livsstil som är bra för både miljö ochmänniskors hälsa.

X
ISO 9001
ISO 14001

ISO

ISO-certifiering garanterar att ett hanteringssystem, tillverknings process, service eller dokumentationsprocedur uppfyller alla ställda krav påstandardisering och kvalitetssäkring. ISO (International Organization forStandardization) är en oberoende, icke-statlig, internationell organisation somutvecklar standarder för att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitethos produkter, tjänster och system.

ISO-certifieringar finns inom många branscher, och NPA Nordiskt Papper ABär ISO 9001 och ISO 14001-certifierade. ISO 9001 beskriver de krav som enorganisation måste upprätthålla i sitt kvalitetssystem. ISO 14001 är kravstandarderrelaterade till miljöområdet.

X

FSC

FSC stårför Forest Stewardship Council och är en oberoende internationellmedlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, social ansvarstagande ochekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystemFSC.

Certifieradeföretag följer FSCs regler (standarder) för skogsbruk och spårbahet. De somföljer reglerna får märka sina produkter med FSCs varumärke. FSC-märket gör attkonsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfulltskogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

X

Miljödeklaration

Enmiljödeklaration ger information om papperets unika egenskaper: produktens ingredienser,energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten och avfallshantering.Dokumentationen är helt produktrelaterad och innehåller detaljerad ochtransparent information och fakta om produkten.